6.525 %
Кандидатствай!

+ Попълваш формата!
+ Получаваш до 4 оферти!
+ Избираш най-добрата!
+ Никакви задължения!

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Фирмени Кредити

Фирмен кредит – кредит за юридически лица чиято дейност се извършва на територията на България. Фирмите кандидатстващи за отпускане на фирмен кредит най общо могат да се разделят на корпоративни клиенти и фирми от малкия и среден бизнес. Банките имат различни критерии при определянето една компания към кой от двата вида клиенти принадлежи, като основни показатели са годишният оборот реализиран от фирмата, печалбата реализирана през последните години, дълготрайните активи собственост на фирмата, наличието на други кредити и др.

Фирмени кредити според предназначението:

 • кредити за оборотни средства - за финансиране на основната дейност /придобиване на суровини и материали, стоки в оборот, други краткотрайни активи, покриване на текущи разходи и др/,
 • инвестиционни кредити - за придобиване на дълготрайни активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, ново строителство, реконструкция, разширяванед.
 • Кредитна линия е вид краткосрочен кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът /лимитът/ и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване.

  Револвиращ кредит е вид кредит за оборотни средства, при който в рамките на договорените размер и краен срок се договарят и междинни срокове, за всеки от които се определят размер / и срок за усвояване, гратисен период и начин на погасяване . В рамките на междинния срок револвиране на кредита не се допуска.

  Кредит овърдраф е краткосрочен кредит, предоставян по разплащателна сметка за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента.

  Най често лихвата по фирмени кредити е проста лихва , тоест кредитът се издължава чрез намаляващи вноски . Видовете обезпечения по фирмени кредити биват :

 • Ипотека върху недвижим имот и/или вещно право на строеж върху недвижим имот в страната.
 • Залог върху машини и съоръжения, МПС, стоки и материали.
 • Залог върху налични парични средства в лева или валута, за която БНБ обявява ежедневен обменен курс, блокирани по разплащателна или депозитна сметка в Банката, вкл. депозирани такива парични средства за обезпечение по сметка на Банката.
 • Поръчителство от кредитоспособни физически или юридически лица и ЕТ.
 • Залог върху вземане.

 • Някои банки приемат и залог вурху ДКЦ(държавни ценни книжа , както и банкови гаранции от други банки)

  За новостартиращи фирми които не могат да покажат кредитна история добро решение е кредит от банка по проект "Гаранционен фонд за Микрокредитиране" Кандидатите за получаване на кредит могат да бъдат физически или юридически лица.
  Предложенията за кредитиране да отговарят на определени социални и финансови критерии, определени от МТСП и банките партньори.
  Задължителни условия за получаване на кредит са:

 • разкриване на нови постоянни работни места включително и самонаемане;
 • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и осъществяване на трудови правоотношения според националното законодателство;
 • да няма просрочени задължения към държавата;
 • да няма заведени изпълнителни дела;
 • Критерии, които се отнасят до обезпеченията.
  За обезпечение по кредитите Проект "Гаранционен фонд за Микрокредитиране"банките приемат следните видове обезпечения:

 • Поръчителство от физически лица;
 • Залог на активи;
 • Особен залог;
 • Ипотека върху недвижим имот собственост на кредитополучателя или на други задължени лица, учредена в полза на банката;
 • Запис на заповед.

 •