Извънстандартни активи

активи, с ясно проявени слабости, които могат да станат опастност за изплащането на кредита. Обикновено те не са защитени от платежоспособността на кредитоискателя. Характеризират се с наличието на голям риск от загуби за банката, ако слабостите на кредита не се отстранят.

 Използване на активите

отношение на банковите постъпления към общата сума на активите й, отразяващо средния доход от всички активи.

 Икономически свързани лица

група лица, едно от които пряко или непряко притежава повече от 50 % от капитала на други лица или има такова участие, което осигурява мнозинство при вземане на решения или възпрепятства вземането на решения.

 ИМПОРТ

внасяне на капитали в предприятия, ценни книжа и други активи.

 ИНВЕСТИЦИЯ

използване на финансовите ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба.

 Инвестиционни кредити

кредити, предоставяни от търговските банки за реконструкция, модернизация, ново строителство, разширение и изменение на съществуващ сграден фонд, за закупуване на оборудване.

 Инвестиционни тръстове

компании, чиято дейност е влагането на капитал в широк кръг ценни книжа. Обикновено те емитират акции и дялове и използват капитала си за закупуване на акции в други компании.

 Инвестиционен фонд

всяко акционерно дружество, чиято дейност включва привличане на средства за сметка на емитирането на акции и инвестирането на тези средства в ценни книжа на други емитенти средства.

 ИНДЕКСАЦИЯ

процес на изравняване на паричните задължения с нивото на цените.

 Индустриални облигации

емитират се от фирми, свързани с производството на някакви продукти или извършване на услуги. Обикновено се емитират във връзка с изпълнението на по-дългосрочни програми на дадена фирма с цел привличане на дългосрочни капитали.

 Индустрия за финансови услуги

формира се от тази група институции, които осигуряват четири категории услуги: осигуряване на средства за тези, които желаят да инвестират, включително инвестиционни банкови услуги, брокерски услуги, провизии за заеми осигуряват доход и печалби за притежателите на ресурси чрез кредитиране или инвестиране на тези средства, включително депозитни услуги, брокерски дейности, ресурс на паричния пазар, застраховка Живот и други услуги за плащания, включително традиционните плащания в брой, по сметка и т.н.; съвети за най-добрия начин за извършване на услуга по първите три категории.

 Индосамент

предавателен подпис върху обратната страна на документ. Индосирането на разчетен документ представлява акт на преотстъпване на правото на собственост върху документа и покриваните от него стоково-материални ценности или парични средства.

 ИНКАСО

банкова операция, при която обслужващата банка събира суми по платежни документи, с които заверява или задължава сметките на своите клиенти. Банките инкасират също и парични средства в брой.

 Инкасови операции

събиране на вземания и извършване на плащания по нареждане на клиентите-титуляри на банковите сметки.

 Инсолвенти

клиенти на банката, които са изпаднали в състояние на неплатежеспособност.

 Инструментариум

система от финансови средства и техники, свързани с прилагането на определена политика в областта на финансите, например съкровищни бонове, записи на заповед, секюритизация и други.

 Иновациона дейност

дейност, основана на създаването и използването на научно-техническа продукция и интелектуален потенциал.

 Интензивност на конкуренцията

измерва се чрез действието на следните фактори: брой на равностойните по балансови данни конкуренти; бързината на развитие на индустрията за финансови услуги; нивото на цените за обслужване и съхранение; липса на диференциране или спиране растежа на цените; разнообразни конкуренти; силни стратегически трусове в развитието на индустрията за финансови услуги; високи бариери за навлизане.

 ИНФЛАЦИЯ

процес на намаляване покупателната способност на парите, на базата на продължително повишаване общото ниво на цените на дребно. покачване общото равнище на цените на всички стоки и услуги

 ИПОТЕКА

предаване в залог на недвижим имот, земя, с цел получаване на кредит, наричан ипотечен кредит.

 Ипотекиране

залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем от банката, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва по заема.

 Ипотечно обезпечена облигация

облигация, обезпечена от портфейл ипотеки и предполагаща предварително съставен план на плащанията, които инвеститорът-собственик на облигацията получава независимо от подлежащата дейност по ипотеките. Такава облигация може да бъде погасена на траншове или серии с различни дати на падеж.