Еднородна група банки

обединение от банки, които по еднаквостта на профила на извършените операции и размера на дейността си могат да се смятат за съпоставими с избрана банка по отношение на изискванията за управление на ликвидността.

 Едрови депозити

големи депозити, по които лихвените проценти се доближават близко до лихвените проценти на паричния пазар. Тези депозити се формират главно от големи фирми, финансови институции, държавни организации, правителството.

 Еквилибриум

появява се, когато икономическите сили балансират състоянието на икономиката по начин, в който то нито се развива, нито отбелязва застой.

 Експозиция

всяко вземане, задължение или имущество на банката, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риски.

 Електронни пари

електронно съхраняване на предплатена парична стойност върху технически носител, което позволява нейното широкото използване за извършване на покупки или финансови транзакции, без да е необходима връзка с банкови сметки.

 Експорт

износ на стоки или капитали.

 Емисионна банка

банка, основната дейност на която е свързана с емисионни операции - издаване на банкноти, книжни пари, ценни книжа. Обикновенно тази дейност се осъществява от Централната банка на дадена страна.

 Емисионен резултат

разликата между сумата на плащанията и сумата на постъпленията в касата на банката.

 Емисионно-Касови операции

дейността на Централната банка по отпечатването на банкноти, сеченето на монети, пускане и изтегляне на парични знаци от обръщение, изкупуване, съхраняване и продажба на злато, сребро, платина в кюлчета и монети, приемане и изплащане на налични пари, покупко-продажба на чуждестранни банкноти и монети.

 Ефективен валутен курс

курс, с помощта на който се измерва стойността на дадена валута, сравнена с кошницата от други валути към основния курс, изчислен като претеглена средна стойност на валутния курс, представен като индекс.

 ЕМИТИРАНЕ

издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции.

 Ефективна годишна доходност

отразява периода на реинвестиране при еднакви условия и дава възможност различните по срок съкровищни бонове да се съпоставят на единна база. Тя зависи не само от размера на инвестираната сума, но и от срока, за който са издадени съкровищните бонове, т.е. възможността да се реинвестира в рамките на една година. Периодът на реинвестиране в числова стойност показва възможностите за покупка през същата година(счи - тана от датата на първоначалната покупка) на същите по вид съкровищни бонове.

 Ефективна лихва

прибавяне на съответните начислени лихви към гланицата на кредита, което се извършва в края на отделните лихвени периоди. Тогава прибавената лихва се олихвява заедно с главницата през следващите периоди и капитализацията на лихвата води до така наречената ефективна лихва.

 Ефективна субсидия на конверсията

разликата за чуждестранния инвеститор между разходите за конверсия на външен дълг в капитал и по типична сделка по пряко инвестиране в дадена страна