Ценна книга

1. Финансов инструмент под формата на документ, който дава право на собственика си да притежава част от имуществото и да получава доход от него.
2. Документ, свителестващ за предоставянето на заем и за правата на кредитора.

 Цесията

или прехвърлянето на право на вземане е специфична, нетипична търговска сделка от финансов характер. В цесията участват три лица .

 Цедент

лице, което прехвърля своето вземане , цесионер и цедиран длъжник. Цедентът е лицето, което е първият правоимащ титуляр на вземането. Цесионерът е лицето, което придобива вземането. В резултат на цесията цедираният длъжник престава да дължи на цедента и започва да дължи на цесионера.
Предмет на прехвърляното вземане обикновено са неиздължени парични суми, но могат да бъдат и вземания за доставка на стоки.