Разплащателна сметка

банкова сметка за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от страна на клиентите на банката.

 Рамбурсиране

възстановяване на предварително платена сума.

 Рамбурсен

кредиткраткосрочен кредит по външнотърговска операция, която се осъществява чрез трата, издадена от износители срещу чуждестранна банка, при която е открит акредитив.

 Рафт

RAFT кредитна сделка, вариант на RUF при която в условията на публична подписка, с посредничеството на група банки, клиентът продава свои полици, по които банките - посредници дават възможност за определен лимит, обикновено до пълния размер на емисията, по продадените на подписката полици.

 Реална лихва

равнище на лихвите, изразено с паричен еквивалент, отразяващ ръста на инфлация в сравнение с минал период.

 Ревалоризация

законно или официално увеличаване на паритета на съответната валута спрямо другите валути.

 Револвиращ кредит

автоматично възобновяем кредит, при който банката може да предоставя суми до определен размер след погасяването на дадена част от него, до достигането на определения общ лимит на кредита.

 Регистрационен код на платежни операции

уникален банков код, който се дава на всяка платежна операция от онази банка или банков клон, който инициира процеса на плащане.

 Регрес

правото на потребителя на ценна книга или по друго вземане да предяви и иска плащане или изпълнение в пълен размер и при условията, при които такова плащане или изпълнение е дължимо от номинален длъжник по придобитата ценна книга в случай, че номиналния длъжник по ценната книга не плати или не изпълни задължението си по нея в установените съгласно сделката уговорени размер, условия и срок, по които ценните книжа са възникнали.

 Реекспорт

износ от страната на стоки, внесени преди това от чужбина.

 Режим Реално време

банкова компютърна комуникационна система, която осигурява едновременно въвеждане, обработване и осчетоводяване така, че изходните резултати отразяват реалните изменения с получаването им.

 Резиденти

частни лица, или организации, създадени съобразно закона, които се третират като местни лица според данъчното законодателство и законодателството за валутния контрол.

 Резервен фонд

законово изисквани натрупвания за търговските банки, получени чрез заделянето на 1/5 от печалбата след облагането й с данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата по фонда достигнат 1.25 на сто от сбора на активите, поетите гаранции и други обезпечения;
целеви източник на средства, създаван за сметка на регулярни отчисления от печалбата на предприятието. Тези средства трябва да бъдат под формата на високоликвидни активи.

 Ремитент

получател на парични средства, фондове и пр;
лице, в чиято полза е изписана преводната полица.

 Рентабилност

относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.

 Репо

сделка, при която ценни книжа се продават с уговорка да се изкупят обратно след определен срок.;

 Ресконтиране

операция на Централната банка по сконтирането на ценни книжа, предоставени й от търговските банки като залог по ломбардни кредити.

 Рестрикция

ограничаване, съкръщаване.

 Рефинансиране

Рефундиране сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити
замяна на едни облигации с други, с по-нисък процент или с изменен срок на погасяване.

 Риск за доходността

рискът на нетния доход за банката след облагането, който обикновено се отнася до акционерите.

 Риск за платежеспособност

вероятността една банка да фалира.

 Рисков капитал

финансови дълготрайни активи, инвестирани в предприятия, изложени на голям риск, както и в малки нови рискови начинания:
дългосрочни инвестиции, вложени в ценни книжа или предприятия с висок или относително висок риск, в очакване на големи печалби.

 Ройтер

информационна компания, която предлага чрез екран, телеграф и други комуникации котировки на обменните валутни курсове, финансова информация, дилърски услуги и др.