Обединение за световни междубанкови финансови съобщения

SWIFT - система за извършване на международни валутни разплащания.

 Обезпечаване

всяко поръчителство, гаранция, залог, ипотека или стипулация, което осигурява възможност при непогасяване от страна на длъжника, дължимата сума по вземането да се събере от поръчителя, гаранта, стипуланта или чрез продажба на заложеното или ипотекираното имущество.

 Обикновен спестовен влог

спестовен влог за набиране на парични средства, придружен със спестовна книжка, по която се отразяват всички операции, свързани с влога.

 Обикновени акции

акции, които осигуряват рани права на всички акционери по отношение на печалбата, правото на глас, ликвидационната квота и др. Акция, чието притежание дава право на привилегировано изплащане на дивидентите или при разпределение на активите в случая на ликвидация на акционерното дружеството. Правата на притежателите на обикновени акции по отношение на доходите или активите на акционерното дружество се удовлетворяват едва след като бъдат удовлетворени всички искания на кредиторите и притежателите на привилегировани актии. Собствеността върху обикновена акция дава право на участие в управлението на дружеството по принципа: една акция – един глас.

 Облигации

вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирмиц ценна книга с фиксиран процент, която се емитира от частни компании или държавата. Облигациите подлежат на погасяване (изкупуване) в течение на обусловения при емитирането на заема срок.

 Облигации с плаващ процент

облигации, които се използват в страни, изпаднали в дълбока икономическа криза. Изменението на лихвения процент по облигациите се определя от големите колебания на основния лихвен процент, определен от Централната банка.

 Обменно бюро

фирма, регистрирана по Търговския закон, която извършва сделки с чуждестранни средства за плащане в наличности като:
банкноти и монети, банкови и пътнически чекове, банкови карти и други аналогични инструменти, с изключение на кредита.

 Оборотен портфейл

част от активите на банката, обхващаща облигациите и другите ценни книжа с фиксиран или променлив доход, включително и собствените, отчитани в левове или във валута.

 Оборотна ведомост

оперативен баланс, отразяващ дневните плащания чрез сетълмента в банковата система и между банковата система и Централната банка.

 Оборотни средства

ресурси, които са оборотът на фирмите и предприятията и представляват паричен израз на оборотните фондове на произмодство и на фондовете на обръщението. Тези средства извършват непрекъснат оборот, последователно преминавайки стадия на производството и стадия на обръщението.

 Обратно изкупуване

(за доставчици) обратна продажба на доставчика, на стока, която е била закупена от него. Използва се за намаляване на стоковия риск и оттук за намаляване на лизинговото оскъпяване.

 Общ ликвиден риск

вероятността, в определен момент банката да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне всички свои задължения и ангажименти своевременно и в съответсвие с техните падежи.

 Общ претеглен коефициент на покритие

представлява отношение с числител, равен на сконтираната сума на активите и знаменател, който се установява като сума от произведенията на пасивите, попадащи във всеки отделен интервал на класификация и корегиращи тегла, равни съответно на 1.00, 0.75, 0.60, 0.40, 0.30 и 0.20, намаляващи с увеличаване на остатъчния срок до падежа на пасивите, включени в съответния интервал.

 Общ рисков компонент на активите

предсталвява сборът на балансовите активи и приравнените към тях задбалансови позиции на банката, претеглени съ съответното тегло на риск.

 Обществен сектор

наречен още публичен сектор, който представлява правителството, местните органи на властта, обществените организации.

 Общи резерви

допълнителен капитал, образуван от печалбата на банката след облагането й с данък; резерви предназначени за покриване на загуби, независимо от вида и причината.

 Овърдрафт

договореното с банката допустимо надвишение на плащанията над остатъка по сметката.

 Одит

проверка на финансовата отчетност на предприятието за достоверността на съдържащата се в нея информация, а също така и за съответствието й с нормите и изискванията на действащото законодателство.

 Одитор

контрольор - счетоводител или счетоводна фирма, избрана от Общото събрание на акционерите, за да проверява счетоводните документи и заверява годишния баланс и финансовите отчети на търговската банка.

 Окончателен дивидент

дивидентът, плащан от търговските банки в края на финансовата година, препоръчван от изпълнителните директори, но оторизирани от акционерите на банката на годишното им събрание.

 Оперативен лизинг

съгласно НСС 17 това е всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. Оперативният лизинг най-общо може да се определи като наемен договор, при който наемателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество.

 Операции на открития пазар

операции на Централната банка с цел оказване на влияние върху лихвените проценти на междубанковия пазар и по този начин - върху политиката на прякото кредитиране или рестрикция.

 Опция

операция, при която притежателят има право да купи или продаде ценни книжа или стоки на определена цена и в определен месец, в зависимост от това дали има печалба или не от настъпилото изменение на цените
съглашение с продавача или купувача, даващо право на притежателя на опциятада купи или продаде ценни книги по посочена цена в уговорен определен период от време. Има опция на продажба и опция на покупка, както и опция, даваща право и на покупка и на продажба – двойна опция.

 Оригинален срок

първоначално договорения с банката срок за погасяване на кредит или друго вземане по силата на сключен договор.

 Основен капитал

сумата на капитала на банката, натрупан чрез продажба на акции, както е обявен в устава на акционерното дружество или учредителния договор и вписан в търговския регистър.

 Остатъчна стойност

цената на лизинговия обект в края на лизинговия период, по която може да бъде придобит от лизингополучателя

 Отчет за приходите и разходите

финансов отчет за печалбите или загубите от операциите на търговската банка за даден период от време. Годишния отчет за приходите и разходите се представя официално пред Общото събрание на акционерите след задължителна одиторска проверка.

 Официален курс

курсът на чуждестранните валути, който се обявява всекидневно от Централната банка на страната или от други финансови институции.