Балансови позиции

всяка позиция на банката, чийто размер, наличие, срок и условия на изискуемост са известни към момента и не са поставени в пряка зависимост с настъпването на бъдещо несигурно събитие, както са отчетени по счетоводните сметки на баланса на банката

 Балансирано управление на ликвидността

комбинация и взаимодействие при едновременното управление на активите и пасивите на банката за покриване на нуждите от ликвидност.

 Банка кореспондент

банка, която извършва услуги по банкови сделки и операции в страната и в чужбина, където ответната страна(банката, която ползва тези услуги) няма свои клонове, представителства или офиси.

 Банкиране

процесът на управление на банка, най-общо на нейните активни и пасивни операции с оглед реализиране на печалба и укрепване доверието на клиентите и акционерите й. Основни функции при банкирането са: приемане на депозити от клиенти; осигуряване на разплащанията между банките и техните клиенти; предоставяне на кредити и други финансови услуги.

 Банков консорциум

банкова групировка, която предоставя средносрочни и дългосрочни кредити в крупни размери. Обикновено една от банките, определена като управляваща, води преговори с кредитополучателя за условията по кредита с подкрепата и съгласието и на останалите банки, влизащи в състава на съответната групировка.

 Банков кредит

заем, отпуснат от банка за определен период от време с конкретна цел срещу договорена лихва и съответно обезпечение.

 Банков маркетинг

пазарна стратегия от банка за определен период от време с конкретна цел срещу договорена лихва и съответно обезпечение.

 Банков надзор

контрол, упражняван от Централната банка върху дейността на търговските банки, както и върху дейността на клоновете на чуждестранните банки у нас. Централната банка изисква от тях да й предоставят всички счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, извършва ревизии и други целеви проверки за предприемане на необходимите действия по отстраняване на нарушения в банковата дейност, които застрашават сигурността на поверените на банките парични средства и други ценности, затрудняват правилното осъществяване на банковите сделки или могат да причинят съществени вреди на националната икономика.

 Банкова адресируема единица

централен офис на банка или банко клон, който изготвя счетоводен баланс и участва самостоятелно в БИСЕРА, където е открита и обслужвана сметката на клиента.

 Банкова група

група от банки, една от които пряко или непряко притежава повече от 50 % от капитала на други банки или има такова участие, което осигурява мнозинството при вземането на решения или възпрепятства вземането на решения.

 Банкова Консолидационна Компания - АД

холдингово дружество, учредено от БНБ и БВТБ през месец януари 1992 година с цел да осъществи консолидацията на търговските банки в страната и създаването на банкова система, която да осигурява ефективни финансови и посреднически услуги на икономическите субекти в условията на прехода към пазарно стопанство, отговарящо на изискванията на европейските и световните стандарти.

 Банкова печалба

разликата между получените приходи от лихви, такси, комисиони и други приходи от активните операции и разходите по привличане на средства, свързани с пасивните операции на банката.

 Банкова система на България

система от банки, която включва БНБ, търговските банки и банкови клонове, както и всички лица, получили лиценз за банкови сделки, който позволява водене на банкови сметки в полза на трети лица и извършване на посреднически операции по плащанията.

 Банкова сметка

сметката, която банката води за отчитане на пари и други ценности, вложени при нея от клиенти.

 Банкова тайна

професионална тайна, която не могат да разпространяват служителите на банките, членовете на управителните съвети и контролните органи на банката, длъжностните лица на Централната банка, ликвидаторите, както и всички лица, работещи за банката, освен ако са оправомощени за това, не могат да ползват за лично или за членовете на семействата им облагодетелстване с факти и обстоятелства, засягащи авоарите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, които те са узнали при изпълнение на служебните си задължения.

 Банкови облигации

облигации, които се емитират от банките. Търсенето им зависи от стабилността и ликвидността на банката - емитент. Лихвите по тях се изплащат в сравнително кратки срокове. При ликвидация на банката притежателите им имат с предимство право на ликвидационна квота преди акционерите на дружеството.

 Банкови сделки

операции, извършвани от търговските банки като: приемане на пари от други лица на влог; предоставяне на парични заеми и акцептни кредити; покупката на менителници и записи на заповед; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на влог за управление на ценности на други лица; покупката и продажбата на ценни книжа; поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения; извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; комисионни и посреднически сделки по управлението на фондове за инвестиране на капитал и подпомагане и придобиване на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове; придобиването на права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемането на риска от евентуалното им неплащане.

 Банкови ценни пратки

подготвените за експедиране от или за главна каса количества от банкноти, монети, ценни книжа и скъпоценности(златни монети, злато на кюлчета, други златни предмети), перфорирани негодни за употреба банкноти с обявената им стойност.

 Банково регулиране

процес, при който се регулира дейността на търговските банки въз основа на прилагания от Централната банка инструментариум за осъществяване на целите на провежданата от нея парично - кредитна политика

 БАНКРУТ

обявяване от съда, че физическо лице или фирма са неплатежеспособни, т.е., че не са в състояние да плащат задълженията си.

 Бариери

за навлизане по принуда, организирана от фирмите монополисти, която предотвратява навлизането на други продавачи на пазара.

 Бартер

процес, при който се осъществява размяна на стоки или услуги срещу стоки или услуги.

 Безкасов паричен оборот

част от паричния оборот, в който движението на парите се осъществява под формата на отчисления по сметките в кредитните учреждения и зачитане на взаимните искания.

 Безкасови плащания

плащания, извършвани без налични пари, чрез чекове или с платежни нареждания за прехвърляне на съответни суми от сметката на платеца в дадена банка по сметката на получателя в същата или друга банка.

 Безнадеждни вземания

необслужвани(несъбираеми кредити), по които длъжникът е обявен в неплатежеспособност, ликвидация, или практически се намира в такова състояние.

 Безрискови активи

които не се включват в рисковия компонент на банките. Безрисковите активи обхващат: паричните суми в брой или по сметки в БНБ, разплащателни сметки в банки, пътнически чекове, чекове за инкасиране и други, които без риск и незабавно могат да бъдат инкасирани в парични суми; вземания срещу правителството на България или БНБ; вземания срещу правителствата или централните банки на страните, установени като безрискови от БНБ; вземания срещу международни институции, установени от БНБ като безрискови.

 Безсрочен влог

банков влог, който може да се тегли до поискване, т.е. без предупреждение.

 Безупречен платец

лице, вземанията срещу което са безрискови;
банка или друго лице, което няма към банката просрочени суми, необслужени или реструктурирани кредити, нито е известно да дължи такива суми или кредити на други банки или на трети лица, не е обявено или обявявано в неплатежеспособност, срещу него или срещу негови имущества не е провеждано принудително изпълнение, а негови полици се приемат за рефинансиране от БНБ.

 Бек офис

счетоводен отдел, който извършва действията, свързани с окончателното завършване на сделките(водене на сметките, пускане на счетоводните операции и други.

 БЕНЕФИЦИЕНТ

трета страна, в полза на която се сключва договор или възникват права по банкова сделка(превод, чек, акредитив).

 БИЗНЕС ПЛАН

финансов план за развитие на дадена търговска банка като израз на стратегията, главните цели и мисията й. Основава се на предварителен анализ на вътрешната и външната среда(силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие) на търговската банка.

 БИСЕРА

банкова интегрирана система за електронни разплащания, организирана и регулирана от БНБ. Участници в разплащанията на територията на страната са всички български банки и техните клонове.

 Блокираща квота

такова количество от гласовете в дружеството, което осигурява на притежателите на гласове възможност да осуети приемането на решение от общото събрание на дружеството, за чието вземане е установен най-високия кворум.

 Борд на директорите

съвет на директорите, избран от акционерите(собствениците) на банката за изграждане на стратегията и политиката на развитието й, както и за управление на нейното текущо функциониране.

 БОРДЕРО

служебен документ, издаван от банките на техните клиенти за отчитане на сделките и операциите им.

 БОРИКА

банкова организация за разплащания с използване на карти, създадена през 1993 година от УС на БНБ с цел изграждане на единна национална инфраструктура за обслужване на авторизацията и дейностите, свързани с плащания, инициирани чрез карти.

 БОРСА

организирана форма за търговия на едро със стоки за масово потребление (стокова борса) или за системни операции по покупко-продажба на ценни книжа, злато, валута (фондова борса).специален пазар, на който се извършват сделки: покупко - продажба на стандартни масови стоки(стокова борса) или на акции, облигации и други ценни книжа(фондова борса).

 БРОКЕ

финансов посредник, занимаващ се с покупко-продажба на ценни книжа за сметка и по поръчение на клиента.независим агент, който купува и продава акции и облигации на борсата от свое име, но за сметка на клиента.

 Брокерска къща

фирма,която извършва сделки с чуждестранни средства за плащане на благородни метали, покупко-продажба на ценни книжа, комисионни и посреднически услуги по управление на фондове за инвестиране на капитал и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове, както чрез различни инструменти, така и по сметка.

 Брутна продукция

цялата маса от материални ценности в стойностно изражение, произведени през определен интервал от време в дадено предприятие, фирма, отрасъл.

 БУС

банкови унифицирани стандарти, прилагани от българските банки по техните сделки и операции.

 Българска народна банка(БНБ)

Централната банка на Република България. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб.

 Бюджетно финансиране

безвъзмедно предоставяне на бюджетни юридически лица на финансови средства за пълно или частично покриване на разходите им.