Кредити за образование (Част 2)

През март тази година на среща на министъра на образованието и науката Даниел Вълчев и утвърдени социолози и политолози бяха изказани предложения за регулиране на образованието от страна на обществото и бизнеса. С оглед подобряването на възможностите на образователната система, наяве излязоха идеи студентите да участват в стажове и практики още през първата година на своето следване, да се изготвят рейтинги за ниво усвоени знания, да се създадат регулиращи инструменти и т.н.

Постъпките за подобряване на качеството и условията на учебния процес в България не свършват дотук. През пролетта, а и преди дни отново беше разискван въпроса за кредитирането на висшистите, целящо да подкрепи финансовите им възможности.

Идеята студентите да могат да се ползват от възможността, да вземат кредит при префенциални условия, има своето минало, но все още няма същинска реализация така, както се случва в други държави в Европа, а и по цял свят. Реално студентите вземат потребителски или нецелеви кредити и до тук свършва идеята за социална политика.

Не по този начин обаче се гледа на кредитите за образование в чужбина. През първите години на ХХІ в. висшето образование придобива все по-голяма значимост. За развитите страни, развиващите се и тези в преход висшето образование има подкрепяща роля спрямо демократичното общество и е своеобразен двигател на икономическия растеж. В няколко изречения ще представим развитието на кредита за образование по света.

Австралийската HECS (Higher Education Contribution Scheme) предлага кредит, чийто размер се определя на база учебната такса и предполагаем доход. Кредитът покрива университетските такси за образование, които са фиксирани от правителството в три групи: І група - хуманитарни, социални и поведенчески науки, филологически дисциплини, визуални и приложни изкуства; ІІ група - инженерни и компютърни науки, икономика; и ІІІ група - медицина и правни науки. В болшинството от случаите повече от 20 % от стойността на таксата за обучение се приспада, защото се предплаща. Изплащането на кредита става на базата на приходите, като лихвата варира между 3 и 8 %. То се възприема като допълнителен данък върху приходите от работодателя или се изплаща в течение на работната година и в края й като данък. Съществува и възможност за опрощаване на кредита, но то изтича с навършването на определна възраст или с изстичането на определен срок от вземането на кредита.

Китай стартира своята програма за кредитиране на студенти през 1999 г. в шест града. Оттогава насетне политиката й претърпява различни промени. През 2004 г. Правителствената програма за субсидиране на висшистите (GSSLS)на Китай определя студентски кредити в размер на 6000 йени на година с оглед нуждите на студентите. По времето на следването лихвите по кредита се поемат от държавата. След две години гратисен период от завършването кредитополучателите изплащат половината от лихвата по кредита. Максималният период за изплащане на кредита е 6 години и не се изисква поръчител. Кредитите се изплащат от участващите банки, а рискът се поема от университета, правителството и банката.

Понастоящем Германия провежда политика, според която половината от сумата, която е получил студентът, трябва да бъде възвърната. Първата вноска за погасяване на кредита стартира 5 години след завършването на университет. В повечето случаи има процедури, благодарение на които повечето студентски кредити придобиват формата на субсидии, отколкото на истински кредити, т.е. не се иска изплащане.

Независима административна институция на Япония за студентско кредитиране (JASSO) е въвела нова програма за кредитиране на висшисти, според която съществуват два вида кредитиране. Първият вид се предоставя като награда за заслуги и нужди и не се облага с лихва, а вторият тип кредит се дава за икономически нужди. Той не се облага с лихви през самия период на следване, а след дипломирането лихвата може да бъде максимум 3 %. Максималният период на изплащане на кредита е 20 години, като изплащането става с месечни вноски.

В Холандия се отпускат студентски кредити, покриващи учебната такса в университета и издръжката. Изплащането на кредита започва след 2-годишен гратисен период, като вноските се определят на база доходи. При този начин на изплащане на кредита - на база приходи, след 15 години останалата стойност от кредита се опрощава.

През 2002 г. Спестовната банка на Русия обяви началото на т.н. програма за студентско кредитиране, в чиито приоритети влиза кредитирането на студенти от семейства с нисък или среден доход. Кредитът покрива повече от 70 % от разходите по обучението, а максималният му период за изплащане е до 10 години.

В Южна Африка действа правителствено субсидиран фонд (TEFSA). Лихвеният процент е сравнително висок - инфлация + два пункта. Въпреки това 40 % от кредита може да бъде опростен при успешно вземане на всички изпити. Изплащането на кредита става при лихва от 3 %, като с повишаване на доходите процентът се увеличава до максимум 8 %.

Швеция и другите скандинавски страни провеждат програми за кредитиране на студентите от 60-те години на ХХ в., които да покрият успешно разноските по обучението и прехраната на студентите. През годините принципът на действие на програмата в Швеция претърпява промени, като през 2001 г., като изплащането на кредита обхваща мининум 5 % от годишния приход на кредитополучателя.

В Тайланд функционира друг тип програма за кредитиране, която обхваща както студентите, така и учениците в гимназии или колежи. Програмата е създадена през 1996 г. и кооперира с Министерството на образованието и Министерството на университетската дейност. Всяка една от двете институции определя правилата, според които предоставя кредити за покриване на учебните такси, разноските по жилището и прехраната. Размерът на кредита се определя въз основа на нуждите, а отпускането му изисква поръчители. Изплащането започва след 2-годишен гратисен период, като максималният период за изплащане е 15 години.

Понастоящем в България има няколко банки, които предлагат кредити за обучение в страната и в чужбина. Във връзка с бъдещите промени в студенското кредитиране, с които се ангажира министърът на образованието и науките Даниел Вълчев, се очакват промени в същинското и процедурно състояние на този банков продукт.

Очаква се през януари 2008 г. да бъде внесен проектозакон, който да регламентира новите идеи за оптимизиране на българската образователна система, в частност условията на живот и обучение на студентите. В плановете влиза създаването на специален гаранционен фонд, който ще бъде финансиран от еврофондовете или от фискалния резерв. Новите идеите визират като достатъчни за кандидатстване за кредит - личната карта и документа за принадлежност към университет. Няма да бъде необходимо студентите да гарантират своя кредит, а рискът от непогасяване ще бъде поет от държавата и банките. В рамките на следването и една година след завършването студентът няма да изплаща нито лихвите, нито главницата. Всички разходи по администриране на кредита и субсидиране на част от лихвата ще бъдат поети от държавата. Сред гаранциите на министъра на образованието са и възможност за опрощаване на кредита, и определяне на сравнително ниска лихва за периода, в който не се извършват плащания.

Банки, отпускащи кредити за ученици, студенти и докторанти редовно обучение в България и чужбина:

 • Societe Generale Екстпресбанк
  Студентският кредит на Societe Generale Екстпресбанк е насочен към пълнолетни български граждани и е предназначен за покриване на финансовите на постъпващите или учещи вече във ВУЗ или колеж на територията на страната или в чужбина. Продуктът е създаден с цел да обхване таксите за обучение, разходите за живот и жилище и т.н. Размерът на кредита варира от 500 до 15 000 лева (или еквивалента им в евра). Лихвеният процент е обвързан с базисния процент Сосиете Женерал Експресбанк и надбавка. И двете стойности подлежат на промяна в зависимост от политиката на банката. Задължително условия при отпускане на кредита е наличието на поръчител (в повечето случаи - родител). Студентът може да избере между два варианта за погасяването му. Първият вариант е с частичен гратисен период от 12 до 84 месеца, а вторият е без гратисен период - от 12 до 48 месеца. Погасяването на студентския кредит става чрез равни месечни вноски при кредити без гратисен период. В случай, че кредитът е с часитечен гратисен период, в рамките на гратисния период се изплаща само лихвата по кредита, а с изтичането на гратисния период започва изплащането и на главницата, и на лихвата.
 • Първа инвестиционна банка
  Банката предлага два вида студентски кредити - за обучение в България и за обучение в чужбина. Параметрите на кредита за студенти, учещи в България, са следните: Максималният размер на кредита е 30 000 лева с максимален период на погасяване 84 месеца за клиенти на банката и 60 месеца за всички останали. Лихвеният процент се опледеля от индивидуалния кредитен рейтинг на кредитоискателя на база Основен лихвен процент и надбавка. При кредит до 10 000 лева, банката изисква един поръчител, а при суми над 10 000 - двама. Изплащането на кредита започва с усвояването му (няма гратисен период) и става на равни месечни вноски. За желаещите да продължат своето обучение в чужбина Първа инвестиционна банка предлага кредит в размер на 75 % от пазарната цена на недвижимия имот. Максималният период за изплащане на кредита е 30 години с възможност за гратисен период от 3 години. В течение на гратисния период кредитополучателят изплаща само лихва. При този тип студентски кредит независимо от валутата, лихвата се съставя на база ОЛП, EUROBOR, LIBOR и надбавка. Обезпечаването на кредита изисква ипотека върху недвижим имот и наличието на съкредитоискател, който с дохода си да гарантира изплащането на кредита. Изплащането на кредита става на равни месечни вноски. При желание на кредитополучателя да изплати наведнъж кредита, той дължи такса върху предсрочно погасената част от главницата.
 • Стопанска и инвестиционна банка
  Студентският кредит на СИБАНК е предназначен за финансиране на студенти по обменни програми. Възрастовата граница за кандидатстващи студенти или докторанти е 35 години. Идеалният кандидатстващ за този студентски кредит трябва да е одобрен и записан за участие в програми за културен обмен, бригади, стаж или обучение в чужбина и да има сключен договор с фирма-посредник. Параметрите на кредита са сравнително типични за всяка една банка, предлагаща този продукт. Максимален размер на кредита - 7 000 лв. Усвояването на кредита може да стане поетапно или еднократно, като максималният срок за усвояване е 1 година. Погасяването на кредита става зо максимум 7 години, като има опция за гратисен период, по договаряне. Обезпечаването става чрез поръчител или залог на финансов актив. Задължително е наличието и на съдлъжник, който да гарантира изплащането на вноските. При предварително погасяване на кредит без договорен гратисен период, не се дължи такса предсрочно погасяване. В случаи на договорен гратисен период, кредитополучателя плаща такса върху размера на предсрочно изплатената главница. Лихвеният процент се формира на база Банков Лихвен Процент (БЛП) и фиксирана надбавка, която зависи от вида на обезпечението.
 • Банка Пиреос България
  Пиреос България предлага студентски кредит по програма “Work & Travel” с цел покриване на разходите по обучението - самолетен билет, престой и такса за обучение. Кредитът се отпуска в евра или долари, като максималният му размер е 2000 евра. Получаването на кредита се съпътства с няколко такси, които кредитополучателят трябва да внесе - такса кандидатстване (20 лв) и такса при усвовяване (2,5 %). Лихвеният процент за кредити в долари е 12 %, а за кредити в евра - 12,5 %. Погасяването на кредита става на равни месечни вноски до максимум 3 години или наведнъж след изтичане на гратисен период от 10 месеца. Отпускането на кредита изиска задължително наличието на един поръчител.
 • Банка ДСК
  Студентският кредит на банка ДСК е предназначен за финансиране нуждите на ученици, студенти и докторанти, които са записани и одобрени за участие в програма за културен обмен, стаж или обучение в чужбина и при наличие на сключен договор между „Бака ДСК” ЕАД и фирма-посредник. Договорът за кредите се сключва с кредитополучателя и платежоспособен съзлъжник. Максималният размер на кредита е 6 000 лв., при срок за издължаване до 8 години и опция за гратисен период по договаряне (до 12 месеца). Усвояването на кредита може да става поетапно (в рамките на 1 година) или еднократно. Кредитът се обезпечава или чрез поръчителство на едно физическо лице, или чрез залог върху влог/депозит в „Банка ДСК” ЕАД. При включване в програма „ДСК Партньори”, банката предоставя възможност на кредитополучателя да ползва лихвена преференция.
 • УниКредит Булбанк
  Банката предлага два вида студентски кредити:
  - кредит за обучаващи се на територията на страната и в чужбина

  Отпускането на кредита цели покриването на разходите по такси за обучение и съпътстващи разходи. Размерът на кредита в зависимост от обезпечението може да бъде максимум 7 000 с поръчителство или максимум 70 % от пазарната оценка на недвижимия имот, при обезпечение с ипотека.

  Срокът за изплащане на кредита е до 5 години за кредит, обезпечен с поръчителство, и до 6 години за кредит, обезпечен с ипотека. Изплащането започва най-късно на 6-я месец след дипломирането.

  Лихвеният процент се формира въз основа на ГЛП + надбавка. Банката предлага отстъпка в лихвата от 1 процентен пункт, при кредит, обезпечен с поръчителство, в случай на предоставяне на парично обезщетение в размер на 10 % от размера на разрешения кредит.


  - кредит за студенти в Американския университет в Благоевград (АУБ)

  Целта на кредита е да покрие разходите по такси за обучение в АУБ. Финансирането обхваща както студенти бакалаври, така и магистри. С оглед образователната степен, УниКредит Булбанк отпуска кредити в размер до 1 600 евра за година (до 6 400 евра за целия период на обучение) за бакалаври и до 1 600 евра за семестър (до 6 400 евра за целия период на обучение) за магистри.

  Лихвеният процент се формира от ГЛП + надбавка. Изплащането на кредита за бакалавърска степен започва най-късно от 5-тата година, като максималният период на изплащане е 15 години. При магистърска степен, иззължаването започва най-късно на втората година и втория месец след записването на магистърска програма, а окончателното изплащане трябва да стане до 3 години.

  Обезпечаването на кредита става или чрез поръчител (за бакалавърска степен), или чрез залог върху трудово възнаграждение на кредитополучателя (за магистърска степен).

Както можем да зебележим, от пръв поглед, в изброени възможности за получаване на студентски кредит, преобладава стереотипът на потребителския кредит. За в бъдеще се очаква държавата, респективно университетът и бизнесът, да заемат по-явна и действена политика в кредитирането на студентите. Роля като тази в много европейските държави, където университети и колежи ръководят програми за кредитиране на своите студенти от мига, в който станат първокурсници; където постиженията на индивида могат да опростят неговите задължения и където фирми изплащат банковия кредит на своя бъдещ служител.Източник: www.bgwebcredit.com