Какво се случва ако просрочим месечните си вноски за кредит?

Месечните вноски по кредит са сериозна месечна част от бюджета. Това важи в най-голяма степен за ипотечните кредити, при които срока на изплащане обикновенно е по дълъг, а месечните вноски по-големи. Всеки си е задавал въпроса какво би станало ако по една или друга причина няма възможност за известно време да обслужва вноските по кредита или забави месечното плащане известно време. В този случай вие изпадате в така нареченото „просрочие” или „временно необслужване на кредита”.

Към средата на 2006 делът на просрочените кредити е бил около 1.03% от общият размер на кредитите в България (според доклад на Industry Watch). Около 3 месеца е срокът, при който банките допускат забава в плащанията, след което кредита се превръща в предсрочно изискуем, и се реализират приетите обезпечения по съдебен ред. Естествено кредитополучателят има възможност през този период да погаси задълженията си, но това е сързано с изплащане на наказателна лихва за срока след датата за внасяне на месечната вноска по кредита. Лихвите обикновенно са на ден и са върху остатака от главницата, а не върху месечната вноска. Този факт прави цифрите доста сериозни, особено ако обслужвате кредита сравнително от скоро. Това влиза в разрез с правата на потребителите когато става въпрос за потребителски кредити тъй като според ЗПК(Закон за потребителския кредит), чл. 19 (2), при забава на потребителя кредиторът има право само на лихва за времето на забавата. За разлика от останалите видове кредити, при потребителския кредит, когато потребителят забави дължимите от него плащания по кредита, обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва(максималната лихва е регламентирана на Основен лихвен процент (ОЛП) на БНБ + 10 пункта (13.81%)). Кредиторът не може да откаже да приеме частично плащане на потребителския кредит.

За разлика от останалите кредити, ЗПК въвежда ограничения при цесия на вземанията по потребителските кредити. По силата на чл. 16 ЗПК кредиторът може да прехвърли вземанията си срещу потребителя на друго лице само при условие че договорът за потребителски кредит предвижда такава възможност. Когато кредиторът прехвърли вземанията си, потребителят запазва правото да направи спрямо това лице всички възражения, които има към първоначалния кредитор, включително възраженията за прихващане, като законът обявява за недействителна всяка клауза по договора за потребителски кредит, която изключва или ограничава посоченото право на потребителя.

За съжаление при ипотечните кредити – такова законово регламентиране все още няма. При повечето банки съществува наказателна лихва, която е описана в догора за кредит и е основната + определен %, който понякога може да достигне и 10%. При други банки лихвата за просрочие е договорена като определен процент, необвързан с основната лихва. В повечето слуачи наказателната лихва се начислява за всеки един ден от просорочието.

Всички тези цифри и факти показват че още при тегленето на кредит трябва внимателно да направим сравнение и на наказателните лихви при изпадане в просрочие. Никой не е застрахован да изпадне в ситуация временно да не може да обслужва кредита си. Има няколко правила, които ще ни помогнат да не изпадаме в такова положение.

  • Много внимателно да преценим бюджета си още при кандидатстването за кредит, имайки в предвид че ще изплащаме доста дълъг период от време и сегашните ни доходи може и да се изменят по една или друга причина през годините.
  • Внимателно да прочетем всички условия по договора за кредит, включително и тези свързани с наказателните лихви и срокове.
  • Когато имаме възможност и сме по стабилни финансово – да внесем 4-5 месечни вноски на срочен депозит в банката, за да се застраховаме при евентуални финансови проблеми в бъдеще.

Освен финансовите загуби едно евентуално просрочие ще се отрази доста негативно на кредитиният ни рейтинг и ще ни затрудни допълнително ако в последствие решим да рефинансираме кредита или да намалим срока на изплащане.

Естествено при наличие на финансови проблеми, парични загуби или други проблеми най-добре е директно да се коментират нещата с банковият консултант. Трябва да сме максимално откровенни и точни за промените на месторабота, финансово състояние, семейно положение и други фактори оказващи негативно влияние на бюджета. В този случай банката може да предложи конкретно решение на проблема, а именно – намаляване на месечните вноски и удалжаване на срока на кредита, известен гратисен период, през който не се изплаща главницата, а само лихвите, преминаване към друга лихвена схема и т.н.

Всички тези фактори още веднъж показват колко важна и отговорна е преценката, която трябва да направим кандидатствайки за кредит, колко добре трябва да обмислим и предвидим доколкото можем всички бъдещи промени във финансовото си положение.